ETT NYTT SÄTT ATT MÖTA KUNDER 

Under mer än ett år nu har vi, precis som resten av västvärlden, ändrat vårt arbetssätt i projektledning för utvecklingsprojekt. Sedan 2007 när Check Point grundades har projektledning på distans med produktion varit en av hörnstenarna i verksamheten. Vi har träffat kunderna lokalt och arbetat globalt. Arbetssättet med möten via Skype, Teams och andra sätt att mötas på distans var ett väletablerat koncept för hela vår organisation, men relativt nytt för många kunder. Om man kan summera det första steget så är det en samlad bild över att effektiviteten har ökat efterhand och projekttiderna i utvecklingsprojekt från idé till beslut om investering kortats.

EN NY TRANSPARENT VÄRLD

Den stora skillnaden som vi kände snabbt i början av 2020, var att avstånden till kunder minskade, både tiden för att skapa och genomföra ett bra möte blev betydligt kortare än förut, effektiviteten ökade. En tidig reflektion inom företaget var att det kändes lika effektivt som vår interna kommunikation mellan projektledning i Sverige och tillverkningsenheter i Asien. I utmanande projekt hade vi tidigare vid enstaka tillfällen kopplat ihop till trepartssamtal med utveckling från tre olika företag för att skapa ökad förståelse och under 2021 har det blivit vanligare. Luften i försörjnings- och logistikkedjan har blivit mer transparent när leverantörer synas. Världen har i våra ögon blivit mer transparent, på ett sätt som vi sedan länge arbetat mellan bolagen i Check Point Group, då vi har verksamhet i fler världsdelar, men nu även i kundkontakten. Den bro som finns mellan oss och våra kunder i Sverige till vår produktion i Asien har visat sig vara oerhört stark och viktig i nuläget.

ETT LÄGE SOM BESTÅR 

Efter första kvartalet av 2021 ser vi att marknaden vänder snabbt och det är stark medvind för många industriföretag. Den övervintring av relationer med befintliga kunder och leverantörer som var under andra halvan av 2020 kommer nu att stå inför en genomsyning på många håll. För geografiskt närliggande leverantörer så är situationen ungefär densamma, ett läge som består.

För svenska företag som har leverantörer i andra länder, eller världsdelar, är läget annorlunda. Det valet, att ha internationella leverantörer, är oftast baserat på att produkterna inte tillverkas alls i Sverige, eller inte möjligt att göra kostnadseffektivt. Det kommer att ta tid innan affärsresor ökar igen. Det riskerar att bli ett gap i relationen mellan kund och leverantör, förväntad kvalitet och levererad. Där finns en risk som många svenska företag måste agera aktivt för att hantera. På en stark marknad är det viktigare än någonsin att kunna leverera för att behålla, eller avancera sin position. Då gäller det att i god tid se över leverantörsnätverket för att säkerställa en framtida position. Det kan göras genom olika analyser som känslighet för leveransstörningar i kvantitet eller kvalitet.

Det finns en aspekt som vi sedan är medvetna om, men som många svenska företag idag står varse inför och det är möjligheten till genomlysning. När omvärlden och kommunikationskanalerna ändras så radikalt som de gjort under det senaste året, så är det svårt, eller omöjligt att ha samma kontroll på leverantörsnätverket. En annan aspekt av det är även att det är svårt att utvärdera och granska nytillverkning, eller vid behov nya leverantörer.

Check Point Group har under starten av 2021 fått uppdraget att kvalitetssäkra extern produktion för flera svenska företag i Kina och det görs genom att vår personal granskar tillverkningsenheten och produktion där vi följer en standardiserad process på vårt kinesiska bolag i Zhejiang. Vi tar även in produkter i produktionen och mäter upp i vårt kvalitetskontrollcenter i Cixi.

POPULÄRA MÄTETAL PÅ EFFEKTIVITET SKAPAR EN VÅG

De stora svängningarna på marknaden i priser för såväl frakter, råmaterial och avancerade halvledarkomponenter är alla baserat tillgång och efterfrågan. Det är något som är svårt att förutse under de förutsättningarna som råder. Få företag vill bygga lager, eller säkra tillgången på material när orderböckerna är tunna och det gör att de små lager som finns i distributionskedjan sakta minskar, eller försvinna helt.
För halvledarkomponenter var det en speciell situation då dator och telekomsektorn ökade samtidigt som generell industri och bilindustrin mer eller mindre stod still. Nu är det ett starkt behov på båda delarna och då räcker inte produktionskapaciteten tillfälligt till för att täcka det behovet när alla lager är tömda.

Det finns självklart lösningen att öka lagervärdet och därigenom även minska lageromsättningshastigheten, men det är två index som är mycket populära att mäta effektivitet i ett bolag idag. Att många bolag mäter just det på komponent, eller artikelnivå gör saken extra känslig i dagsläget. Kalkylen är egentligen baserad på ett felaktigt antagande om att återanskaffningstiden för en viss volym är fixerad. Det är den kanske under optimala förhållanden, men under hela 2021 kommer det att vara leveransstörningar för många branscher.

TILLVERKARENS MARKNAD

Leverantörerna av kritiska material, komponenter och tjänster har problem, men tillverkarna av desamma har full produktion och fulla orderböcker. Hur hänger då det ihop?

För industriprodukter och system beror det på att det finns en inbyggd sårbarhet i leverantörskedjan. Det som skall vara en länk, är ofta en hel kedja från tillverkaren. Vid en vikande marknad märks den inte på samma sätt för då blir samtliga index som mäter kapitalbindning i form av lager bättre när inköpare justerar ned prognoserna efterhand. Det är först nu när marknaden har vänt som den inbyggda sårbarheten märks, men den ligger inte i produkten, utan i leverantörskedjan. Ju fler steg från kunden tillverkaren är, desto större sårbarhet.

Check Point Group arbetar direkt med tillverkningsenheter på komponentnivå och strävar efter redundans i produktion på kritiska komponenter. Det gör vi för att säkerställa att vi eliminerar allt som inte tillför värde och ha kontroll över tillverkning och kvalitet.

OLA KRISTENSSON 

ola.kristensson@checkpointgroup.se
Mobil: +46 761343888
Skype: olacpc

sv_SESwedish
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read our Privacy Policy for more info.